องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว ได้ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหัวงัวได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา สร้างทักษะทางการกีฬา และอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านในท้องถิ่น โดยกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่าง วันที่ 25 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนผาแดงวิทยา