วันที่ 2 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว จัดโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริฯ รัชกาลที่ 9 ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีศรีสะเกษ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ ขยายผลการดำเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับตำบล และนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นตัวเองต่อไป