เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว โดย นายเฉลิมพล  สมทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ มูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบในจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการพัฒนาครูปฐมวัย ตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการพัฒนาสมรรถนะครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ในการพัฒนามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และการติดตามพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย