องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีผลคะแนนระดับ AA