วันที่ 11 มกราคม 2565 นายเฉลิมพล สมทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว พร้อมทั้งแต่งตั้งทีมงานบริหาร ดังนี้
1. นายสุกัลย์ สายวิเศษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว
2. นายประเสริฐ พันธ์มณี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว
3. นางพนิดา ผลพิบูลย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว