งานเกี่ยวกับกองคลัง

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (งวด ม.ค. - มี.ค. 2564)  ดาวน์โหลด

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 (งวด เม.ย. - มิ.ย. 2564)  ดาวน์โหลด

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ดาวน์โหลด

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด     ดาวน์โหลด

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562  ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

- รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2560)  ดาวน์โหลด

- รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2561)  ดาวน์โหลด

-รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2561) ดาวน์โหลด

-รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2561) ดาวน์โหลด

-รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2561) ดาวน์โหลด

-รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2562) ดาวน์โหลด

-รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2562) ดาวน์โหลด

-รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2562) ดาวน์โหลด

-รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2562) ดาวน์โหลด

-รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2563) ดาวน์โหลด

-รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2563) ดาวน์โหลด

-รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2563) ดาวน์โหลด

-รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2563) ดาวน์โหลด

-รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2564) ดาวน์โหลด

-รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2564) 

-รายงานผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2564) ดาวน์โหลด

 

รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง

- รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ต.ค. 2560  ดาวน์โหลด

- รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พ.ย. 2560  ดาวน์โหลด

- รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ธ.ค. 2560  ดาวน์โหลด

- รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ม.ค. 2561  ดาวน์โหลด

- รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ก.พ. 2561  ดาวน์โหลด

- รายงานงบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน มี.ค. 2561  ดาวน์โหลด

- รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เม.ย. 2561  ดาวน์โหลด

- รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พ.ค. 2561 ดาวน์โหลด

- รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มิ.ย.  2561 ดาวน์โหลด

- รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ก.ค.  2561 ดาวน์โหลด

- รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ส.ค.  2561 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย.  2561 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ต.ค. 2561 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พ.ย. 2561 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ธ.ค. 2561 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ม.ค. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด

 -รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เม.ย. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พ.ค. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มิ.ย. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ก.ค. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ส.ค. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ต.ค. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พ.ย. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ธ.ค. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ม.ค. 2563 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ก.พ. 2563 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มี.ค. 2563 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เม.ย. 2563 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พ.ค. 2563 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มิ.ย. 2563 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ก.ค. 2563 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ส.ค. 2563 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย. 2563 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ต.ค. 2563  ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พ.ย. 2563 ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ธ.ค. 2563  ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ม.ค. 2564  ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ก.พ. 2564  ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มี.ค. 2564  ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน เม.ย. 2564  ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พ.ค. 2564  

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มิ.ย. 2564  

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ก.ค. 2564  ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ส.ค. 2564  

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย. 2564  ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ต.ค. 2564  ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน พ.ย. 2564  ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ธ.ค. 2564  ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ม.ค. 2565  ดาวน์โหลด

-รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ก.พ. 2565  

 

รานงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม

- รานงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม 30 มี.ค. 2561 

-รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม 30 ก.ย. 2561 ดาวน์โหลด

-รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม 31 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม 30 ก.ย. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม 31 มี.ค. 2563 ดาวน์โหลด

-รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม 31 มี.ค. 2564 ดาวน์โหลด

 

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

-รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

-รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

-รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

 

แผนการใช้จ่ายเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว

-แผนการใช้จ่ายเงิน อบต.หัวงัว ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2561) ดาวน์โหลด

-แผนการใช้จ่ายเงิน อบต.หัวงัว ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2562) ดาวน์โหลด

-ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี ดาวน์โหลด

-ประกาศ อบต.หัวงัว เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด

-ประกาศ อบต.หัวงัว เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563) ดาวน์โหลด

-รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

-ประกาศ อบต.หัวงัว เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

401967
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
266
372
266
397792
10925
16122
401967

Your IP: 34.231.247.88
2022-05-22 17:36