สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว ตั้งอยู่บริเวณบ้านสองห้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทางรถยนต์ 516 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 60 กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัวในปัจจุบัน ประกอบด้วย อาคารที่ทำการ จำนวน 1 หลัง อาคารห้องประชุม จำนวน 1 หลัง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 หลัง โรงอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง และโรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง ภายในบริเวณพื้นที่ จำนวน 3 ไร่ ภูมิประเทศ

 

สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลหัวงัว เป็นที่ราบลุ่ม มีที่เนินบางส่วน

 

ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือ

1. ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม

2. ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน

3. ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม

อาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว

ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ เทศบาลตำบลแคน อำเภอสนม

ทิศใต้ มีอาณาเขตตอต่อกับ อบต.คาลาแมะ อำเภอศีขรภูมิ/และ ต.เสม็จ อำเภอสำโรงทาบ

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ อบต.หนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ อบต.นานวน อำเภอสนม

 

เนื้อที่ ตำบลหัวงัว มีพื้นที่ 21 ตารางกิโลเมตร

 

เขตการปกครอง รวม 8 หมู่บ้าน จำนวนประชากรทั้งหมด  4,079  คน  ชาย  2,014 คน  หญิง  2,065 คน

หมู่ที่          ชื่อหมู่บ้าน                     ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

1          บ้านหัวงัว                   นางวงเดือน พันธ์มณี                  จำนวนประชากรทั้งหมด 608 คน ชาย 313 คน หญิง 295 คน

2          บ้านกาพระ                 นายสอาด ห้าวหาญ                   จำนวนประชากรทั้งหมด 691 คน ชาย 331 คน หญิง 360 คน

3          บ้านหนองคู                นายประสิทธิ์ สายวิเศษ               จำนวนประชากรทั้งหมด 734 คน ชาย 365 คน หญิง 369 คน

4          บ้านหนองครก             นางสมศรี สมถวิล                      จำนวนประชากรทั้งหมด 321 คน ชาย 153 คน หญิง 168 คน

5          บ้านสองห้อง               นายกมล  คำสุมาลี                    จำนวนประชากรทั้งหมด 609 คน ชาย 296 คน หญิง 313 คน

6          บ้านหนองหลัก            นายบุญจันทร์ โพธิ์วัง                  จำนวนประชากรทั้งหมด 366 คน ชาย 178 คน หญิง 188 คน

7          บ้านก้านเหลือง            นางสมหวัง  ชมชื่น                     จำนวนประชากรทั้งหมด 267 คน ชาย 143 คน หญิง 124 คน

8          บ้านหัวงัว                  นายสิทธิชัย นามทอง (กำนัน)        จำนวนประชากรทั้งหมด 483 คน ชาย 235 คน หญิง 248 คน

 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว ประกอบด้วยอาชีพด้านการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป ค้าขายในรูปแบบการค้าปลีกภายในหมู่บ้าน

 

กลุ่มองค์กรในท้องถิ่น

หมู่ที่           บ้าน                      ผลิตภัณฑ์

1               หัวงัว               กลุ่มผลิตภัณฑ์ตะกร้าจากเส้นพลาสติกศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนบ้านหัวงัว

2               กาพระ             กลุ่มทอไหลย้อมสี

3               หนองคู            ทอพรมเช็ดเท้า 

4               หนองครก         กลุ่มทอผ้าไหมสีธรรมชาติ

5               สองห้อง           กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

6               หนองหลัก        กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

7               ก้านเหลือง        กลุ่มผลิตภัณฑ์การทำน้ำพริก

8               หัวงัว               กลุ่มจักสานบ้านหัวงัว ม.8

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page