คณะผู้บริหาร


นายเฉลิมพล  สมทิพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว

โทรศัพท์ 087 - 2417275

 


นายสุกัลย์  สายวิเศษ

รองนายก อบต.หัวงัว

โทรศัพท์ 086 - 2452967


นายประเสริฐ  พันธ์มณี

รองนายก อบต.หัวงัว

โทรศัพท์ 087 - 2593362


นางพนิดา  ผลพิบูลย์

เลขานุการนายก อบต.หัวงัว

โทรศัพท์ 087 - 0200021

 

 

สมาชิกสภา อบต.

นายธีระพงษ์  คันโทเงิน

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลัวงัว

โทรศัพท์ 062 - 1100838

 

 

นายณรงค์  ช่อม่วง

รองประธานสภา อบต.หัวงัว

โทรศัพท์ 092 - 9590573

นางธิยาภรณ์  วงศ์วิไล

เลขานุการสภา อบต.หัวงัว

โทรศัพท์ 080 - 0043414

 

นางศศิธรณ์  สารภีย์

สมาชิกสภา อบต.หัวงัว หมู่ที่ 1

โทรศัพท์ 098 - 6306838

 

นายณรงค์  ช่อม่วง

สมาชิกสภา อบต.หัวงัว หมู่ที่ 2

โทรศัพท์ 092 - 9590573

 

นายธีระพงษ์  คันโทเงิน

สมาชิกสภา อบต.หัวงัว หมู่ที่ 3

โทรศัพท์ 062 - 1100838

 

นายณัฐรัฐ  สันติภพ

สมาชิกสภา อบต.หัวงัว หมู่ที่ 4

โทรศัพท์ 087 - 8712641

 

นางสมบูรณ์  พิมพ์น้อย

สมาชิกสภา อบต.หัวงัว หมู่ที่ 5

โทรศัพท์ 082 - 1598328

 

นายณรงค์เดช ช่างสลัก

สมาชิกสภา อบต.หัวงัว หมู่ที่ 6

โทรศัพท์ 095 - 1964892

 

นายประดิษฐ์  สารภี

สมาชิกสภา อบต.หัวงัว หมู่ที่ 7

โทรศัพท์ 099 - 7831292

 

นายพนมกร  อินทร์คำ

สมาชิกสภา อบต.หัวงัว หมู่ที่ 8

โทรศัพท์ 061 - 1238878

 

หัวหน้าหน่วยงาน อบต.หัวงัว

นางธิยาภรณ์ วงศ์วิไล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว

โทรศัพท์ 080-0043414

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว

ไม่มีกรอบอัตรากำลัง

นายปริญญา เสสสุวรรณ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

โทรศัพท์ 087-7788501

นางธิยาภรณ์ วงศ์วิไล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ 080-0043414

นางธิยาภรณ์ วงศ์วิไล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชกานแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ 080-0043414

นางชญานิศ แร่วงคต

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทรศัพท์ 086-0040515

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page