วิสัยทัศน์

     องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (vision) เพื่อเป็สภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะเกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนี้

     "ตำบลหัวงัวน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  เป็นแหล่งการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"

 

ยุทธศาสตร์

     ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความสามารถในการแข่งันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน และการท่องเที่ยว

     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน

 

เป้าหมาย

     1. พัฒนาปรับปรุงระบบบริการสาธารณะต่างๆ และด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและทั่วถึง

     2. สร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพภาคการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่

     4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

     5. พัฒนาและปรุบปรุงระบบการบริหารและบริการให้มีประสิทธิภาพ

     6. ส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     7. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเข้มแข็ง

     8. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน

     9. อนุรักษ์ และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

จำนวนผู้เข้าชม

316088
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
100
452
1501
310935
100
14834
316088

Your IP: 18.212.120.195
2021-12-01 04:08