วิสัยทัศน์

     องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (vision) เพื่อเป็สภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะเกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนี้

     "ตำบลหัวงัวน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  เป็นแหล่งการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"

 

ยุทธศาสตร์

     ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความสามารถในการแข่งันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน และการท่องเที่ยว

     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน

 

เป้าหมาย

     1. พัฒนาปรับปรุงระบบบริการสาธารณะต่างๆ และด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและทั่วถึง

     2. สร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการประกอบอาชีพภาคการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่

     4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

     5. พัฒนาและปรุบปรุงระบบการบริหารและบริการให้มีประสิทธิภาพ

     6. ส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     7. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเข้มแข็ง

     8. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน

     9. อนุรักษ์ และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page