องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มต่าง ๆ ในตำบลหัวงัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 14 –15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว และกัปตันฟาร์ม ตำบลเขวาสินรินทร์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลหัวงัว ให้มีอาชีพเสริมก่อรายได้แก่ตนเองและครอบครัว โดยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 65 คน