วันที่ 22 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว โดย นายเฉลิมพล สมทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.หัวงัว ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่าง ๆ และสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยาก ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 ราย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง