ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับเด็กนอกระบบที่สนใจการฝึกฝนอาชีพด้านการช่าง เช่น ช่างยนต์ ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า เป็นต้น โดยมีการรวมกลุ่มเด็ก เยาวชน นอกระบบในพื้นที่ ใน 1 ชีพไม่ต่ำกว่าอาชีพละ 20 คน ที่สนใจ หากได้ครบจำนวนดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จะดำเนินการจัดส่งผู้ฝึกสอนเข้ามาส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ที่สนใจในพื้นที่(ตำบลหัวงัว) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชน นอกระบบที่สนใจฝึกฝนอาชีพด้านการช่าง ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว เลขที่ 132 หมู่ที่ 5 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรศัพท์ 044-069 775 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2566 ตามวันและเวลาราชการ

**หมายเหตุ:  1.เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วม มีดังต่อไปนี้

                 - สำเนาบัตรประชาชน         จำนวน 1       ฉบับ

                 -สำเนาทะเบียนบ้าน            จำนวน 1       ฉบับ

                 2.เนื่องด้วยโครงการกิจกรรมดังกล่าวต้องมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนดจึงจะสามารถจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลหัวงัวได้ หากมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ครบตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทาง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว จะแจ้งให้ท่านรับทราบหลังจากปิดรับสมัคร

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page