ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 มีมติรับทราบรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 และเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดำเนินการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 และนำรายงานผลการประเมินดังกล่าวเสนอคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดนโยบาย มาตรการพัฒนางานด้านการกระจายอำนาจต่อไป

     องค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัว ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตามแบบบันทึกข้อมูลในแต่ละด้าน ลงในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น www.odloc.go.th เรียบร้อยแล้ว 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page